สารอาหารขนาดใหญ่

สารอาหารขนาดใหญ่
สารอาหารขนาดใหญ่นั้นคือองค์ประกอบที่มีปริมาณมากกว่า 0.1% ของมวลของแห้ง องค์ประกอบสำคัญทั้ง 4 นั้น ได้แก ่
คาร์บอน (C)
ไฮโดรเจน (H)
ออกซิเจน (O)
ไนโตรเจน (N)
องค์ประกอบสำคัญทั้ง 4 นี้ แสดงค่าของสารประกอบอินทรีย์ องค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในปุ๋ยได้แก่
โปรแตสเซียม (K)
ฟอสฟอรัส (P)
แคลเซียม (Ca)
แมกนีเซียม (Mg)
ซัลเฟอร์ (S)

คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจนนั้น สามารถพบได้ในอากาศ และน้ำ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ นั้น จำเป็นต้องเพิ่มเข้าไป เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบเกลือแร่
พืชพันธุ์ที่กำลังผลิตผล หรือผัก โดยทั่วไปนั้นต้องการสารอาหารขนาดใหญ่ เพื่อนำไปสร้างผล หรือเติบโตจนกลายเป็นผักที่สมบูรณ์ การได้รับสารอาหารขนาดใหญ่อย่างสม่ำเสมอนั้นจึงมีความจำเป็น เพื่อที่เกษตรกรจะได้ผลลับตามที่ต้องการ หากขาดสารอาหารขนาดใหญ่เหล่านี้แล้ว พืชจะหยุดการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพด้อย หรืออาจจะหยุดออกดอกออกผล ปุ๋ยชีวภาพสูตร Chai ของเรานั้น ประกอบไปด้วย แคลเซียม และแมกนีเซียมในปริมาณสูง